การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซล
Solar Panel Design & Application
พลังงานทางเลือกใหม่ บริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ ใช้ไฟฟรี!
 


สร้างงาน สร้างอาชีพ เรียนรู้และทำได้จริงด้วยตัวคุณเอง


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ปัจจุบันพลังงานมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมากและนับวันจะร่อยหรอหมดลงไปในไม่ช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่ได้จากน้ำมัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งนอกจะหายากขึ้นทุกวันแล้วขั้นตอนขบวนการผลิตยังยุ่งยากซับซ้อนและทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปลอดภัย บริสุทธิ์ สามารถหาได้ง่ายทุกที่และมีราคาถูก มีใช้งานได้นานตราบเท่าที่ยังมีดวงอาทิตย์ส่องแสงให้เราตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจการออกแบบ และนำระบบโซล่าเซลไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามที่ต้องการด้วยตนเองและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
ตลอดจนสามารถช่วยเพิ่มพูนบุคลากรที่มีความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานระบบโซลาเซลในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและช่วยให้มีการใช้โซล่าเซลอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะทำให้ประเทศประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

เหมาะสำหรับ : บุคคลผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการที่จะเข้าใจการออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลอย่างถูกต้องชัดเจน
                          ตลอดจนสามารถออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้ด้วยตนเองได้ตามต้องการ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
:       
     1 วัน (09:00 - 16:00)
รูปแบบการฝึกอบรม
:             
     บรรยาย – สาธิตและทดลองการปฏิบัติออกแบบและติดตั้งจริง 
สถานที่
:                        
       บรรยายสดออนไลน์ผ่านเน็ต  ถาม-ตอบปัญหาผ่านเน็ต ผ่านโทรศัพท์ / In-Hourse Training 
วิทยากรและอุปกรณ์
:
                 บริษัท แคดเน็ทโปร(ประเทศไทย) จำกัด
ค่าฝึกอบรม
:                        
  Tel. 081 8342256, 089 4455165 

ผู้บรรยาย
: คุณประพิศ ปรีชา
CAD/CAM & IT Manager
Cadnetpro(Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 081 8342256  , 089 4455165
Fax: 02 1923043
Email: prapisth@cadnetpro.com
www.cadnetpro.com www.solarpack4u.com

เนื้อหาในการอบรม
หลักการทำงาน

หลักการทำงานแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
อุปกรณ์พื้นฐานจำเป็นที่เกี่ยวข้อง
การจัดเก็บและรักษาพลังงานไฟฟ้า

การออกแบบระบบโซลาเซล
การคำนวณกำลังไฟฟ้าจากแผงโซลาเซล
การคำนวณกำลังไฟฟ้าที่ได้รับจากแสงอาทิตย์
การคำนวณโหลดไฟฟ้า

การคำนวณแบตเตอร์รี่
การคำนวณการจัดเก็บและกำลังไฟสำรองเพื่อการใช้งาน

ชนิดและการเลือกใช้อุปกรณ์
แผงโซล่าเซล
(Solar panel)
คอนโทรลเลอ
(Controller)
แบตเตอรี่
(Battery)
เครื่องแปลงไฟ
(Inverter)
โหลดไฟฟ้า
(Load)

การประยุกต์ใช้งาน
ระบบแสงสว่างจากพลังแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในบ้าน/ถนน (
Solar Light)
ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น ทีวี พัดลม วิทยุ เครื่องเล่นดีวีดี มือถือ
(Solar for Home)
ระบบแสงสว่างจากพลังแสงอาทิตย์เพื่อใช้บนถนนหรือหมู่บ้าน (Solar Street Light)
ระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์  (
Solar Pump)
ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์
(Wireless LAN & Transmitter)
ระบบไฟฟ้าสำหรับเสากล้องวงจรปิดกลางแจ้ง (Solar CCTV)

การติดตั้ง ข้อควรระวังและความปลอดภัย
การติดตั้งแผงโซล่าเซล
การติดตั้งคอนโทรลเลอ
การติดตั้งแบตเตอรี่
การติดตั้งโหลดไฟฟ้า

สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบการอบรม
-    สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้
-   สามารถเลือกใช้อุปกรณ์โซล่าเซลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้
-   ทำให้ทราบแนวทางพลังงานทางเลือกใหม่ ที่จะช่วตนเองและประเทศชาติในการลดการใช้พลังงานลง
-   สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือติดตั้งใช้งานระบบโซล่าเซลด้วยตนเองได้